Prawa pacjenta

I. Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

II. Prawo Pacjenta do informacji

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.
 2. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta.
 3. Lekarz może udzielać powyższych informacji innym osobom tylko za zgodą Pacjenta.

III. Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych

 1. Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z Pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta (obowiązku tego nie stosuje się, gdy Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy)
 2. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są związane tajemnicą również po śmierci Pacjenta.

IV. Prawo Pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielnie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 3. W przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia i nie ma z nią przedstawiciela ustawowego, zgody na świadczenia zdrowotne nie niosące podwyższonego ryzyka dla życia lub zdrowia Pacjenta może udzielić opiekun faktyczny Pacjenta.

V. Prawo do poszanowania intymności i godności Pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

VI. Prawo Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Pacjent ma prawo do upoważnienia dowolnej osoby do udostępnienia jej dokumentacji medycznej Pacjenta.

VII. Prawo Pacjenta do ochrony jego danych osobowych

 1. Pacjent ma prawo do zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

VIII. Prawo Pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

I. Obowiązki Pacjenta

 1. Pacjent powinien stosować się do zaleceń i wskazań lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.
 2. W przypadku określonych świadczeń zdrowotnych Pacjent powinien się do nich odpowiednio przygotować. O sposobie przygotowania informują, podczas rejestracji na świadczenie zdrowotne, pracownicy recepcji Centrum Medycznego iMedConcept Informacje o sposobie przygotowania się do świadczenia zdrowotnego są również podane na stronie internetowej Centrum Medycznego iMedConcept: www. imedconcept.com
 3. Świadczeniami zdrowotnymi, które wymagają uprzedniego przygotowania się są: echo serca, badania USG (różne rodzaje), badanie Holter EKG, badanie Holter ciśnieniowy.

Podstawy prawne:

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm),
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2012.159 j.t. z poźn. zm.),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177).

Aktualizacja: 02.04.2020