REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
CENTRUM MEDYCZNE IMEDCONCEPT

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: CENTRUM MEDYCZNE IMEDCONCEPT JAKUB PODOLEC z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Brzozowej 16, kod pocztowy 32-080, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 945-194-83-32, REGON: 122923983, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego nr księgi 000000228057 (zwany dalej: „iMedConcept”).

2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą iMedConcept.

3. Podmiot leczniczy działa na podstawie:
– 1. Powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1638 ze zm. – dalej „u.d.l.”);
– 2. Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego;
– 3. Niniejszego Regulaminu;

4. iMedConcept prowadzi działalność leczniczą w zakresach (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia HC.1.3.3):
Poradnia kardiologiczna (kod resortowy dziedziny medycyny – 1100)
– 1. Kardiologia (kod resortowy dziedziny medycyny – 53)

§2 CELE I ZADANIA

1. Celem iMedConcept jest organizowanie działalności leczniczej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.d.l.

2. Podstawowymi zadaniami iMedConcept są:
– 1. Udzielanie porad i konsultacji w zakresach wskazanych w §1 ust. 4 przez osoby wykonujące zawody medyczne;
– 2. Prowadzenie badań naukowych;
– 3. Promocja zdrowia;
– 4. Edukacja pacjentów.

§ 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

1. iMedConcept posiada następujące jednostki organizacyjne:

– 1. iMedConcept- ul. Brzozowa 16, 32-080 Zabierzów
– 2. iMedConcept – działalność telemedyczna, ul. Krakowska 121, 32-199 Rząska

2. W zakładzie leczniczym iMedConcept funkcjonują następujące stanowiska:

a)Kierownik – rolę kierownika pełni właściciel iMedConcept,
b)Lekarze.

3. Podstawowe obowiązki:
Kierownik
a) Organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników
b) Zatwierdzenie planów inwestycyjnych
c) Tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne)
d) Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwienia określonych spraw
e)Reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu kontrolnym,
f)Zawieranie umów na usługi medyczne,
g)Podpisywanie umów cywilnoprawnych,
i)Zatrudnianie i zwalnianie pracowników podmiotu leczniczego,
j)Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami,
k)Nagradzanie i karanie pracowników.

Lekarz
a)Udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych w regulaminie podmiotu leczniczego
b)Edukacja pacjentów,
c)Odpowiadanie na chat pacjentów na platformie iMedConcept podmiotu leczniczego,
d)Prowadzenie badań naukowych.

4. Kierownik zakładu leczniczego jest również kierownikiem komórek organizacyjnych iMedConcept.

§ 4. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. iMedConcept prowadzi działalność leczniczą udzielając ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. iMedConcept udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na:
– 1. zapewnieniu ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii,
– 2. wykonywaniu badań lekarskich na odległość – przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
– 3. udzielaniu porad lekarskich oraz wydawanie opinii lekarskich, w tym na odległość- przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
– 4. prowadzeniu działalności oświatowej w zakresie ochrony zdrowia i promocja zdrowia.

§ 5. MIEJSCE I CZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

1. iMedConcept udziela świadczeń w swojej siedzibie oraz w jednostce lokalnej (ul. Krakowska 121, 32-199 Rząska) .

2. W pomieszczeniach iMedConcept są udzielane świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz stacjonarnie.

3. Świadczenia zdrowotne za pośrednictwem systemów łączności lub systemów teleinformatycznych oraz stacjonarne są udzielane w godzinach pracy podmiotu leczniczego. Godziny pracy podmiotu leczniczego (harmonogram) są ustalane na mocy decyzji Kierownika iMedConcept.

4. iMedConcept określa szczegółowo w harmonogramie pracy godziny pracy oraz zakres świadczeń udzielanych w podmiocie leczniczym. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.imedconcept.com

§ 6. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Świadczenia zdrowotne w ramach iMedConcept udzielane są przez lekarzy z zakresu specjalizacji wskazanych w § 1 ust. 4.

2. Rejestracja pacjentów jest dokonywana za pośrednictwem rejestracji lub samodzielnie przez pacjenta na platformie internetowej pod adresem www.imedconcept.com. Założenie konta pacjenta w systemie jest równoznaczne z rejestracją pacjenta.

3. Świadczenia zdrowotne w iMedConcept są udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz stacjonarnie.

4. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez lekarzy zatrudnionych przez iMedConcept lub współpracujących z iMedConcept na podstawie umowy zlecenia lub umowy o współpracę. Świadczenia zdrowotne mogą być także udzielane przez inny podmiot leczniczy, na podstawie umowy zlecenia lub umowy współpracy pomiędzy tym podmiotem a iMedConcept.

5. Jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, lekarz lub rejestracja skontaktuje się niezwłocznie z pacjentem w celu stawienia się pacjenta w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych, których udzielenie jest wskazane wskazaniami medycznymi.

§ 7. POBIERANIE OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I WYSOKOŚĆ OPŁAT

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie umów zawieranych z:
– 1. Pacjentami,
– 2. Partnerami.

2. Wzory umów na świadczenia zdrowotne udostępniane są pacjentom przed rozpoczęciem udzielania świadczeń. W przypadku iMedConcept wzorem takiej umowy jest regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który udostępniany jest na stronie iMedConcept i który pacjent ma obowiązek zaakceptować przed rozpoczęciem udzielania świadczeń.

3. Cennik opłat jest udostępniany Pacjentom i Partnerom przed iMedConcept.

4. Przed zawarciem umowy lekarz/podmiot leczniczy informuje Pacjentów lub Partnerów jakie świadczenia zdrowotne wchodzą w zakres wykupionej usługi, a które nie są objęte jej ceną.

5. Przy zawieraniu umowy Pacjenci lub Partnerzy są informowani o możliwości rezygnacji z udzielania świadczeń zdrowotnych.

6. Przy zawarciu umowy iMedConcept zachowuje prawo odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeśli byłoby to niecelowe lub okoliczności wskazują, że pacjent powinien zostać poddany specjalistycznym badaniom w placówce medycznej.

7. Kwestię wynagrodzenia w razie rezygnacji Pacjenta/Partnera lub w razie odmowy wykonania świadczeń przez iMedConcept reguluje umowa z Pacjentem/Partnerem.

§ 8. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. iMedConcept prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. iMedConcept udostępnia dokumentację medyczną następującym osobom uprawnionym:
– 1. Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta,
– 2. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
– 3. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
– 4. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
– 5. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
– 6. Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
– 7. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
– 8. Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
– 9. Komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,
– 10. Lekarzowi lub pielęgniarce, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
– 11. Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przez nią postępowania,
– 12. Spadkobiercom pacjenta w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
– 13. Osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie w ochronie informacji w ochronie zdrowia,
– 14. Szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania do celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

3. Dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie:
– 1. pisemnego wniosku osoby uprawnionej (wysłanego drogą pocztową/elektroniczną lub jako potwierdzenie wniosku ustnego złożonego w siedzibie podmiotu leczniczego),
– 2. wniosku złożonego za pośrednictwem Platformy,
– 3. wniosku złożonego drogą mailową.

4. iMedConcept jest zobowiązany do identyfikacji osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej. Prawidłowa identyfikacja stanowi warunek udostępnienia dokumentacji medycznej. W związku z tym iMedConcept może zażądać w celu weryfikacji przesłania skanu dowodu osobistego poświadczonego za zgodność z oryginałem.

5. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia przechowuje się wraz z dokumentacją medyczną.

6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
– 1. Do wglądu
– 2. Poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii,
– 3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
– 4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
– 5. Na elektronicznym nośniku danych.
– 7. Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej znajduje się w cenniku usług na stronie internetowej www.imedconcept.com
– 8. Dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań, są udostępnione osobom o których mowa w §8 ust. 2 lit. a) niniejszego Regulaminu, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych niebędących obywatelami Polski, dopuszczalne są również zagraniczne dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

§ 9. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

1. iMedConcept – w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych – współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów.

2. iMedConcept oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
– 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
– 2. Zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,

3. Zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,

4. Obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

3. iMedConcept udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

§ 10. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI

1. iMedConcept jest reprezentowane przez właściciela- Jakuba Podolec.

2. Właściciel kieruje jednostkami i komórkami organizacyjnymi.

3. iMedConcept wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie na iMedConcept nakładają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Do wyłącznej decyzji właściciela zastrzega się:
– 1. Decyzje dotyczące finansów iMedConcept, w tym ustalenie cen usług,
– 2. Zatwierdzanie planów inwestycyjnych, naprawczych, audytów,
– 3. Przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego,
– 4. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
– 5. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,
– 6. Występowanie w imieniu iMedConcept przez urzędami, sądami i organami administracji,
– 7. Zawieranie umów na świadczenia zdrowotne,
– 8. Zawieranie umów cywilnoprawnych,
– 9. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy.

5. Właściciel kieruje zakładem przy pomocy osób na samodzielnych stanowiskach działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności u.d.l.

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników iMedConcept i podmioty z nim współpracujące, wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz, pacjentów, Partnerów, oraz osoby wskazane lub upoważnione przez pacjentów na podstawie Regulaminu, przepisów prawa lub Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Kierownika podmiotu leczniczego.

Aktualizacja: 18.05.2021r.