Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

1. Do Regulaminu zastosowanie mają przede wszystkim następujące akty prawne:

– a. Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
– b. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
– c. Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.);
– d. Ustawa o prawach pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.);
– e. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– f. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

2. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
– a. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi przed zawarciem Umowy, określający wynagrodzenie należne Usługodawcy za świadczone Usługi; Cennik jest dostępny na Platformie IMC;
– b. Usługi Konsultacji Online – usługi świadczone drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie Konsultacji online;
– c. Formularz – Formularz internetowy, w którym Pacjent uzupełnia dane, niezbędne do udzielenia Świadczeń Telemedycznych zgodnie z regulaminem Konsultacji Online;
– d. Kalendarz wizyt – terminarz dostępności Specjalistów;
– e. Hasło – ciąg znaków służący do uzyskania autoryzowanego dostępu do Profilu na Platformie IMC oraz używany do identyfikacji Pacjenta przy świadczeniu Usług, ustalany samodzielnie przez osobę dokonującą rejestracji Profilu lub Pacjenta bądź nadawane automatycznie przez system podczas rejestracji Profilu, o długości co najmniej 8 znaków, zawierający małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne;
– f. Katalog – zestawienie informacji o dostępnych specjalizacjach, z zakresu których Specjaliści świadczą usługi wraz z wszelkimi informacjami wymaganymi przez przepisy prawa;
– g. Specjalista – podmiot posiadający wykształcenie medyczne, prawo wykonywania zawodu lekarza, świadczący usługi w postaci E-Konsultacji na zasadach określonych w Regulaminie Konsultacji Online;
– h. Login – adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Pacjenta wskazany podczas zawarcia umowy. Adres służy do każdorazowego dostępu do Profilu;
– i. Platforma IMC, Platforma iMedConcept – aplikacja dostępna pod adresem internetowym www.imedconcept.com lub w formie aplikacji na urządzenia mobilne, stanowiąca część systemu teleinformatycznego, umożliwiająca świadczenie Usług Platformy iMedConcept;
– j. Profil – indywidualne i autoryzowane konto Pacjenta na Platformie;
– k. Regulamin – niniejszy Regulamin;
– l. Regulamin Organizacyjny – regulamin organizacyjny Usługodawcy, sporządzony na podstawie przepisów u.d.l., zamieszczony na stronie internetowej www.imedconcept.com;
– m. Regulamin Usług Konsultacji Online – Regulamin świadczenia Usług Konsultacji Online drogą elektroniczną, zawarty w sekcji II. Regulaminu;
– n. Regulamin Platformy iMedConcept, Regulamin Platformy IMC- Regulamin świadczenia Usługi Dostępu do Platformy iMedConcept drogą elektroniczną, zawarty w sekcji III. Regulaminu;
– o. Umowy – Umowy o świadczenie Usługi Dostępu do Platformy IMC i Usług Konsultacji Online, zawierane na podstawie Regulaminu Platformy oraz Regulaminu Usług Konsultacji Online;
– p. Usługa Dostępu do Platformy IMC- usługa dostępu do Platformy iMedConcept, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Pacjentów, polegająca na udzielaniu dostępu i organizacji Usług Konsultacji Online;
q. Usługi – usługi świadczone na podstawie Regulaminu;
– r. Usługodawca –Centrum Medyczne iMedConcept Jakub Podolec z siedzibą w Zabierzowie, adres: ul. Brzozowa 16, 32-080 Zabierzów, NIP: 945-194-83-32, REGON: 122923983, właściciel serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.imedconcept.com, świadczący usługi na podstawie Regulaminu, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000228057;
– s. Pacjent – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z Usługi Dostępu do Platformy IMC udzielanej przez Usługodawcę. Pacjentem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.

3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej www.imedconcept.com w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

4. Akceptując Regulamin Pacjent uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Jeśli połączenie ze Specjalistą nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.

6. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.

7. Kontakt bądź próba kontaktu ze Specjalistą nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonania działań wskazanych w pkt. 5 i 6.

8. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio do Umów zawieranych z klientami korporacyjnymi w zakresie nieuregulowanym w tych umowach.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Aktualizacja: 18.05.2021r.

Regulamin Usług Konsultacji Online

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Przez użyte w Regulaminie Usług Konsultacji Online pojęcia rozumie się:

– a. Ekspresowa E-Konsultacja – czas, w którym Specjalista jest dostępny na Platformie IMC i wykonuje Usługi Konsultacji Online w godzinach nieuwzględnionych w Kalendarzu wizyt;
– b. E-Konsultacja – rodzaj Usług Konsultacji Online, obejmujący Świadczenia Telemedyczne oraz porady, świadczone wyłącznie przez Specjalistów;
– c. Katalog – informacje dotyczące Specjalistów, udostępnione na Platformie IMC, zawierające m.in. ich imiona i nazwiska, specjalizacje, zakresy udzielanych świadczeń, adresy e-mail, kalendarze dostępności, Regulaminy Organizacyjne podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz inne informacje, w tym w szczególności wymagane przepisami obowiązującego prawa;
– d. Specjalista – osoba fizyczna będąca podmiotem wykonującym praktykę lekarską lub działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej bądź też wykonująca pracę na rzecz Usługodawcy, udzielająca Świadczeń Telemedycznych przy użyciu Platformy IMC w ramach umowy zawartej z Usługodawcą; Specjaliści udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie Regulaminu oraz własnych Regulaminów Organizacyjnych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej;
– e. Regulamin Organizacyjny – regulamin organizacyjny Usługodawcy– Centrum Medycznego iMedConcept Jakub Podolec-podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie o działalności leczniczej, udostępniony na Platformie IMC; regulaminy organizacyjne podmiotów wykonujących działalność leczniczą współpracujących z Usługodawcą, w ramach których Specjaliści udzielają świadczeń zdrowotnych, udostępniane są na Platformie IMC;
– f. Świadczenie Telemedyczne – świadczenie zdrowotne udzielane przez Specjalistę za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
– g. Umowa – umowa o świadczenie Usług Konsultacji Online, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie Konsultacji Online.

2. Podmiotem świadczącym Usługi Konsultacji Online jest Specjalista zaakceptowany przez Pacjenta. Specjalista może zostać wybrany losowo przez system – zawarcie umowy z Usługodawcą następuje po zaakceptowaniu osoby Specjalisty. Pacjent może odmówić akceptacji Specjalisty- w takim wypadku połączenie ze Specjalistą zostanie przerwane a Pacjent nie zostanie obciążony płatnością za Konsultację Online.

3. Akceptacja Specjalisty jest równoznaczna z udzieleniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

4. Specjalista świadczy Usługi Konsultacji Online, określone w Regulaminie Usług Konsultacji Online, na rzecz Pacjenta za pośrednictwem Platformy IMC.

5. Specjaliści wykonują Usługi Konsultacji Online zgodnie z Kalendarzem wizyt lub podczas Szybkiej E-Konsultacji.

§ 2. Usługi Konsultacji Online

1. Warunkiem skorzystania z Usługi Konsultacji Online jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Platformy IMC oraz akceptacja Specjalisty.

2. Rodzaje Usług Konsultacji Online:
– a. E-Konsultacja
– b. Świadczenie Telemedyczne;

3. Pacjent dokonuje wyboru rodzaju Usługi Konsultacji Online spośród dostępnych opcji:
– a. natychmiastowej – wymiana informacji następuje po dokonaniu wyboru opcji Usługi Konsultacji Online natychmiastowej, akceptacji Specjalisty pełniącego Ekspresową E-Konsultację i nawiązaniu połączenia ze Specjalistą; w przypadku Usługi Konsultacji Online natychmiastowej Pacjent ma możliwość skontaktowania się ze Specjalistą na Ekspresowej E-Konsultacji;
– b. umawiana – wymiana informacji następuje po dokonaniu wyboru opcji Usługi Konsultacji Online umawianej, dokonaniu wyboru terminu i akceptacji Specjalisty; nawiązanie połączenia ze Specjalistą wymaga ponownego zalogowania Pacjenta na Platformie IMC w dniu oraz godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi lub – jeżeli usługa ma być świadczona w telefonicznie – dostępności pod wskazanym numerem telefonu;
– c. asynchroniczna – wymiana informacji następuje po dokonaniu wyboru opcji Usługi Konsultacji Online asynchronicznej, akceptacji Specjalisty i wypełnieniu elektronicznego formularza. W ramach wymiany asynchronicznej Pacjent może załączyć określone dokumenty i przesłać je do Specjalisty, który udziela odpowiedzi w ciągu 48 godzin.

4. Komunikacja Pacjenta ze Specjalistą może przebiegać w formie:
– a. czatu – wymiany krótkich wiadomości tekstowych między Pacjentem a Specjalistą,
– b. telefonicznej – przekazu audio między Pacjentem a Specjalistą za pośrednictwem telefonu lub Platformy IMC,
– c. wideokonferencji – przekazu audiowizualnego między Pacjentem a Specjalistą za pośrednictwem telefonu lub Platformy IMC,
– d. wymiany wiadomości email.

5. Dostępność poszczególnych rodzajów Usług Konsultacji Online oraz form komunikacji jest zależna od określonego Specjalisty, który świadczy usługi E-Konsultacji lub udziela Świadczeń Telemedycznych.

6. Forma asynchroniczna inicjowana jest w formie chatu, natomiast kontakt ze strony Specjalisty może nastąpić w każdej formie, w zależności od wyboru dokonanego przez Pacjenta lub dostępnej opcji. Jeżeli Specjalista uzna, że nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w formie wybranej przez Pacjenta, Pacjent zostanie o tym fakcie poinformowany za pośrednictwem Platformy IMC lub w formie wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej wysyłanej na telefon komórkowy. Pacjent decyduje o skorzystaniu z zaproponowanej formy komunikacji.

7. Warunkiem udzielenia Pacjentowi Świadczenia Telemedycznego jest uzupełnienie w Profilu następujących danych:
– a. imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
– b. data urodzenia,
– c. płeć,
– d. obywatelstwo,
– e. adres miejsca zamieszkania
– f. numer PESEL, jeżeli został nadany lub inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL),
– g. dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia, niezbędne do realizacji Świadczenia Telemedycznego (jeśli wymagane),
– h. adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego).

8. Dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Pacjent podaje w Formularzu.

9. Świadczenia Telemedyczne udzielane są przez Specjalistów w zakresie wskazanym w Katalogu oraz Regulaminie Organizacyjnym, z uwzględnieniem szczególnego charakteru Świadczenia Telemedycznego. Świadczenia Telemedyczne nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny.

10. Jeżeli wymaga tego postawiona uprzednio diagnoza, a Pacjent wyraził zgodę oraz upoważnił Specjalistę do przekazania recepty, skierowania lub zlecenia na zaopatrzenie  w wyroby i/lub urządzenia medyczne osobom zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, uprawniony Specjalista w ramach udzielania Świadczenia Telemedycznego może wystawić receptę, skierowanie lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby i/lub urządzenia medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. W takim przypadku może zostać pobrana opłata manipulacyjna zgodnie z Cennikiem. Opłata manipulacyjna nie stanowi formy wynagrodzenia za wystawienie recepty czy zaopatrzenie w wyroby i/lub urządzenia medyczne, lecz służy pokryciu kosztów związanych z wysyłką recepty i/lub wyrobu i/lub urządzenia medycznego na adres wskazany przez Pacjenta.

11. W przypadku odbioru recepty, skierowania lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby i/lub urządzenia medyczne, osoba zajmująca się świadczeniem usług pocztowych może zażądać okazania dowodu tożsamości Pacjenta, w przypadku nieokazania dowodu tożsamości wskazane dokumenty mogą być zwrócone do Specjalisty.

12. Do wystawienia recepty Specjalista może wymagać od Pacjenta przedłożenia dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę, takich jak:
– a. karta wypisu ze szpitala,
– b. dokumentacja medyczna,
– c. wyniki badań laboratoryjnych/obrazowych.

13. Specjalista w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.

14. Specjaliści posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania Świadczeń Telemedycznych w zakresie wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym.

15. Udzielanie przez Specjalistów Świadczeń Telemedycznych, następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, dostępnymi za pomocą systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, metodami i środkami rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

16. Usługodawca weryfikuje uprawnienia Specjalistów wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

17. Konsultacje Online odbywają się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

18. Specjaliści prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta.

19. Konsultacja Online może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, wyników badań, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych.

20. Specjalista przeprowadza badanie Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.

21. Przebieg świadczenia Usług Konsultacji Online może być rejestrowany przez Specjalistę, a jego zapis może być przechowywany na serwerach wskazanych przez Specjalistę. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usług Konsultacji Online, w tym na sporządzanie zapisu głosowego lub audiowizualnego.

22. Pacjent ma wgląd do swojej dokumentacji medycznej. Może również otrzymać kopię dokumentacji medycznej w miejscu jej przechowywania lub udzielania świadczeń, określonym przez Specjalistę lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za odpłatnością określoną w Cenniku.

§ 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Umowa zawierana na zasadach określonych w Regulaminie Usług Konsultacji Online jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

2. Akceptacja Specjalisty przez Pacjenta jest równoznaczna z zawarciem umowy o Usługi Konsultacji Online oraz akceptacją Regulaminu Usług Konsultacji Online.

3. Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania Usługi Konsultacji Online.

4. Pacjent ma możliwość odstąpienia od Umowy w każdym czasie. W przypadku Usług Konsultacji Online umawianych, modyfikacja lub rezygnacja z Usługi Konsultacji Online może skutkować obowiązkiem uiszczenia opłaty zgodnie z Regulaminem Platformy IMC. Po wykonaniu Usługi Konsultacji Online Pacjent traci możliwość odstąpienia od Umowy o czym zostaje poinformowany.

5. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę warunków Umowy, przepisów prawa lub praw drugiej strony lub osoby trzeciej.

§ 4. Warunki świadczenia usług

1. Specjaliści świadczą Usługi Konsultacji Online odpłatnie. Płatność za Usługi Konsultacji Online następuje na zasadach określonych w Regulaminie Platformy IMC.

2. Specjaliści nie są uprawnieni do pobierania opłat od Pacjentów.

3. Akceptując Regulamin Pacjent uwzględnia okoliczność, że E-Konsultacje lub Świadczenia Telemedyczne są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a Specjalista w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.

4. Pacjent ma możliwość nieodpłatnej modyfikacji umawianej Usługi Konsultacji Online na zasadach określonych w Regulaminie Platformy IMC.

5. Pacjent zobowiązuje się ujawnić Specjaliście wszelkie informacje
i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania Świadczeń Telemedycznych, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia Świadczenia Telemedycznego.

6. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi Konsultacji Online.

§ 5. Wymogi techniczne

Celem przeprowadzenia Usług Konsultacji Online Pacjent zobowiązany jest spełnić warunki techniczne, określone w Regulaminie Platformy.

§ 6. Zasady odpowiedzialności

1. Specjalista i Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu Usług Konsultacji Online, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona ta nie ponosi odpowiedzialności.

2. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za Usługi Platformy IMC, świadczone przez Usługodawcę.

3. Specjalista ponosi względem Pacjenta odpowiedzialność jedynie za zawinione przez Specjalistę niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

4. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.

5. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem.

6. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za:

– a. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
– b. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Specjalista nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Specjalista ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa,
– c. podanie przez Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

§ 7. Reklamacje

1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z wykonywaniem Usług Konsultacji Online. Zapytania, uwagi i reklamacje dotyczące działania Platformy IMC i związanych z nią kwestii natury technicznej należy zgłaszać na adres e-mail rejestracja@imedconcept.com;

2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych, chyba że odpowiedni Regulamin Organizacyjny przewiduje krótszy termin.

3. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
– a. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: login Pacjenta, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
– b. określenie przedmiotu reklamacji,
– c. określenie ewentualnych żądań Pacjenta,
– d. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Konsultacji Online.

§ 9. Postanowienia końcowe

Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Usługodawcy lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.

Aktualizacja: 18.05.2021r.

Regulamin Platformy iMedConcept

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Przez użyte w Regulaminie Platformy IMC pojęcia rozumie się:
– a. Abonament – forma rozliczenia płatności za Usługi wg cen określonych w Cenniku lub odrębnej umowie;
– b. Asystent – osoba fizyczna, wyznaczona przez Usługodawcę do rejestracji Pacjentów, udzielania za pośrednictwem Rejestracji podstawowych informacji o Usługach, działaniu Systemu Teleinformatycznego oraz dostępności Specjalistów i Usług. Asystent kieruje połączenie Pacjenta do Specjalisty zgodnie z §2 ust.5 Regulaminu, może również nawiązać połączenie z Pacjentem w celu połączenia Pacjenta ze Specjalistą;
– c. Cennik – załącznik do Regulaminu Platformy IMC, określający wynagrodzenie należne Usługodawcy za świadczone Usługi; Cennik jest dostępny na Platformie;
– d. Rejestracja – telefoniczna obsługa Pacjenta, dostępna pod numerem telefonu +48 660-784-784 lub 12415-4774 (koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych);
– e. Partner – kontrahent Usługodawcy, w szczególności podmiot prowadzący działalność leczniczą, ubezpieczeniową lub pracodawca, który zawiera z Usługodawcą umowę, na mocy której jej beneficjenci (klienci, ubezpieczeni lub pracownicy) uzyskują dostęp do Usługi Dostępu do Platformy IMC i Usługi Konsultacji Online na zasadach wskazanych w Umowie;
– f. Promocja zdrowia – działania , o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 7 ustawy o działalności leczniczej, tj. działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu;
– g. Umowa o świadczenie Usługi Dostępu do Platformy IMC – umowa o świadczenie Usługi Dostępu do Platformy IMC na zasadach określonych w Regulaminie Platformy IMC;
– h. Wniosek Rejestracyjny – interaktywny formularz którego wypełnienie i przesłanie zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi Dostępu do Platformy IMC i założeniem oraz aktywacją Profilu na Platformie IMC. Stanowi to jedną z form zawarcia ww. umowy;
– i. Wynagrodzenie – należność za Usługi pobierana przez Usługodawcę zgodnie z Cennikiem,
– j. Pakiet- pakiet Konsultacji Online i/lub Badań kardiologicznych, obejmujący ustaloną liczbę Konsultacji Online i/lub Badań kardiologicznych takich jak m.in.: zdalny monitoring kardiologiczny, echo serca, usg tętnic dogłowowych, usg tętnic kończyn górnych, usg tętnic kończyn dolnych, holter EKG i inne, do zrealizowania (w przypadku Badań kardiologicznych) w placówce stacjonarnej iMedConcept lub Cordis-Med, ul. Krakowska 121, 30-199 Rząska. Pakiet może zostać wykupiony przez Pacjenta indywidualnego lub przez Partnera.

2. Usługodawca świadczy Usługę Dostępu do Platformy IMC działając jako Usługodawca Usług Konsultacji Online za pośrednictwem Platformy IMC.

3. Usługodawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, jako zarejestrowany Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000228057.

4. W zakresie usług Usługodawca może prowadzić akcje Promocji zdrowia, zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności z art. 3 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Usługodawca określi zasady prowadzenia akcji Promocji zdrowia w odrębnych regulaminach lub warunkach. W sprawach nieuregulowanych regulaminem promocji, zastosowanie będzie mieć Regulamin Platformy IMC.

§ 2. Usługa Dostępu do Platformy IMC.

1. Usługa Dostępu do Platformy IMC obejmuje:
– a. organizację świadczenia Usług Konsultacji Online przez Specjalistów,
– b. komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej,
– c. udostępnianie Platformy IMC Pacjentom i Specjalistom,
– d. obsługę Platformy IMC,
– e. transfer danych między Pacjentem a Specjalistą,
– f. udostępnianie informacji o Usługach Konsultacjach Online,
– g. umożliwianie nawiązania połączenia ze Specjalistami,
– h. rejestrację i obsługę Profilu,
– i. obsługę Rejestracji,
– j. obsługę reklamacji, pobieranie opłat,
– k. badanie satysfakcji z usługi poprzez przesyłanie zapytań lub kontakt telefoniczny o ocenę udzielonej usługi,
– l. badanie preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi poprzez przesyłanie zapytań lub kontakt telefoniczny z informacjami o produktach lub usługach,
– m. organizację świadczenia Usług w ramach Pakietu.

2. Usługodawca świadczy Usługę Dostępu do Platformy IMC 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w zakresie w jakim dotyczy to dostępu Użytkownika do Platformy IMC. W zakresie Rejestracji Usługodawca świadczy Usługę Dostępu do Platformy IMC w dni robocze w godzinach 9:00-18:00. W zakresie Konsultacji Online dostępność wyznaczają godziny dostępności poszczególnych Specjalistów, określone w ramach Platformy IMC.

3. W ramach organizacji Usług Konsultacji Online Asystent może odbierać lub inicjować połączenia z Pacjentem na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Asystent uprawniony jest do dokonania wstępnej rejestracji danych i połączenia Pacjenta, na jego życzenie, ze Specjalistą.

5. Przebieg komunikacji z Asystentem jest rejestrowany. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na zarejestrowanie komunikacji z Asystentem.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności Usługi Dostępu do Platformy IMC, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i serwisowych. O wszystkich przypadkach ograniczenia Użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Usługodawca weryfikuje uprawnienia Specjalistów wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

8. Usługodawca udostępnia Pacjentom Katalog.

§ 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Umowa zawierana na zasadach określonych w Regulaminie Platformy IMC jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

2. Umowa o świadczenie Usługi Dostępu do Platformy IMC zostaje zawarta w chwili:
– a. złożenia Wniosku Rejestracyjnego;
– b. akceptacji treści Regulaminu, Regulaminu Platformy IMC, Regulaminu Konsultacji Online, Polityki Prywatności- Klauzuli informacyjnej dla Pacjenta.

3. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Dostępu do Platformy IMC w sposób opisany w § 3 pkt. 2 podlega następującym warunkom:
– a. we Wniosku Rejestracyjnym należy podać adres e-mail Pacjenta i numer telefonu kontaktowego (nie może to być numer telefonu stacjonarnego). Pacjent ma możliwość nadania Hasła. W przypadku braku podania Hasła, może ono zostać nadany automatycznie przez system Usługodawcy, o czym Pacjent zostanie poinformowany.
– b. Złożenie Wniosku Rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę składającą Wniosek Rejestracyjny oświadczenia, że:
– – i. osoba składająca Wniosek Rejestracyjny ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
– – ii. wskazany we Wniosku Rejestracyjnym adres e-mail i numer telefonu należą do Pacjenta a ich podanie nie narusza praw osób trzecich.
– c. w przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą składającą oświadczenie jest jego przedstawiciel ustawowy.
– d. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Wniosku Rejestracyjnego Usługodawca aktywuje indywidualny Profil Pacjenta na Platformie IMC, do którego Pacjent ma dostęp przy użyciu Loginu i Hasła.
– e. Złożenie Wniosku Rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją przez Pacjenta treści Regulaminu, Regulaminu Platformy IMC, Regulaminu Konsultacji Online, Polityki Prywatności- Klauzuli informacyjnej dla Pacjenta.

4. Adres e-mail Pacjenta jest powiązany z Profilem, służy do identyfikacji Pacjenta przez Usługodawcę i Specjalistów oraz komunikacji z Pacjentem. Pacjent zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o zmianie adresu e-mail poprzez kontakt z Rejestracją lub dokonanie stosownej zmiany za pomocą właściwego formularza na Platformie IMC.

5. Założenie Profilu jest nieodpłatne.

6. Pacjent może uzupełnić Profil, wprowadzając dodatkowe dane za pośrednictwem Formularza, w tym dane o których mowa w §2 pkt 7 Regulaminu Usług Konsultacji Online, dodatkowy e-mail lub numer telefonu.

7. Pacjent zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych dostępowych do Profilu.

8. Jeżeli postanowienia odrębnych umów nie stanowią inaczej, Umowa o świadczenie Usługi Dostępu do Platformy IMC ma charakter umowy ramowej i jest zawierana na czas nieokreślony.

9. Usługodawca pobiera opłaty za organizację Usług Konsultacji Online zgodnie z Cennikiem oraz informacjami skierowanymi do Pacjentów zamieszczonymi na Platformie IMC. Pacjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Usługodawcę, mailowo lub poprzez Infolinię, o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub wypadku skorzystania z Profilu Pacjenta przez osoby nieuprawnione.

10. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Pacjentowi treści związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy o świadczenie Usługi Dostępu następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji, że Pacjent może wymagać udzielenia natychmiastowej pomocy oraz informacji o miejscu przebywania Pacjenta, Asystent lub Specjalista- realizując obowiązek niesienia pomocy – może udzielić Pacjentowi pomocy przekazując niezbędne informacje.

12. Pacjent może rozwiązać umowę z Usługodawcą w każdej chwili za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, składając w tym celu oświadczenie w sposób przewidziany dla składania reklamacji, chyba że postanowienia odrębnej umowy stanowią inaczej. Na wniosek Pacjenta Usługodawca może wyrazić zgodę na krótszy okres wypowiedzenia.

13. Usługodawca może rozwiązać umowę z Pacjentem w każdej chwili za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, składając w tym celu oświadczenie na wskazany adres e-mail Pacjenta, chyba że postanowienia odrębnej umowy stanowią inaczej.

14. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę warunków Umowy, przepisów prawa lub praw drugiej strony lub osoby trzeciej.

§ 4. Warunki świadczenia usług

1. Świadczenie niektórych Usług Konsultacji Online organizowanych przez Usługodawcę, może być uwarunkowane koniecznością podania przez Pacjenta dodatkowych danych, określonych w stosownych postanowieniach Regulaminu Konsultacji Online.

2. Jednostkowa Usługa Konsultacji Online trwa od 20-45 minut w zależności od ustaleń określonych przez wybranego Specjalisty (jedna jednostka czasu), z wyłączeniem usługi zdalnego monitoringu kardiologicznego. Jeżeli Usługa Konsultacji Online wymaga więcej czasu niż określono, Specjalista przedłuża czas trwania konsultacji do czasu niezbędnego z punktu widzenia medycznego problemu Pacjenta. Za przedłużenie czasu trwania jednostkowej konsultacji opłata nie jest pobierana.

3. Maksymalny czas oczekiwania na połączenie ze Specjalistą w godzinach ich dostępności, pod warunkiem spełnienia przez Pacjenta warunków wskazanych w Regulaminie Konsultacji Online oraz umówienia się na konkretny termin Konsultacji Online, wynosi 60 min. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na połączenie lub braku dostępności Specjalistów Usługodawca poinformuje o tym Pacjenta stosownym komunikatem. Postanowienia dotyczące maksymalnego czasu oczekiwania nie mają zastosowania do Usług Konsultacji Online, umówionych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Usług Konsultacji Online.

4. Pacjent zobowiązany jest odwołać zamówioną Usługę Konsultacji Online najpóźniej 24h przed jej planowanym rozpoczęciem. Jeżeli Pacjent nie połączy się lub nie odbierze połączenia od Specjalisty lub Asystenta w wybranym uprzednio terminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Pacjenta opłatą w wysokości równej cenie zamówionej Usługi Konsultacji Online.

5. Koszt Usługi Konsultacji Online jest zależny od rodzaju wybranej Usługi Konsultacji Online. Ceny podane w Cenniku obejmują jednostkową Usługę Konsultacji Online.

§ 5. Płatności

1. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Regulaminie, Usługodawca świadczy Usługę Dostępu do Platformy IMC odpłatnie na podstawie Regulaminu.

2. Płatność za Usługi może być realizowana:
– a. przez Pacjenta, poprzez wykupienie Usługi Konsultacji Online lub Abonamentu,
– b. przez Partnera Usługodawcy, którzy na mocy odrębnej umowy zawieranej z Usługodawcą określają formę i zakres dostępu do świadczeń telemedycznych.

3. Płatność za Usługi może być realizowana:
– a. za Usługę Konsultacji Online przy czym w przypadku wykorzystania dodatkowych jednostek czasu zostanie naliczona opłata za wszystkie wykorzystane jednostki czasu wg Cennika,
– b. na zasadzie Abonamentu w przypadku, gdy opcja taka jest dostępna dla Pacjenta.

4. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do ograniczenia dostępności zakupienia Abonamentu, o czym poinformuje Pacjenta.

5. Opłaty za Usługi zostały uregulowane w Cenniku, stanowiącym załącznik do Regulaminu Platformy IMC, dostępnym na Platformie.

6. Na żądanie Pacjenta Usługodawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja@imedconcept.com

7. Płatność za pojedynczą Usługę Konsultacji Online jest pobierana przed jej rozpoczęciem. Pacjent jest informowany o momencie uiszczenia płatności i ma możliwość rezygnacji z Usługi Konsultacji Online przed jej rozpoczęciem, jeżeli brak jest możliwości dokonania płatności po wykonaniu Usługi Konsultacji Online.

8. Odwołanie Konsultacji Online z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godziny przed terminem na który została umówiona zgodnie z Regulaminem Konsultacji Online spowoduje automatyczny zwrot pobranej płatności.

9. Płatności za Usługi może dokonać:
– a. Pacjent w imieniu własnym;
– b. Partner na rzecz Pacjenta (swojego klienta, pracownika lub na mocy zawartej pomiędzy Partnerem a pacjentem umowy ubezpieczenia lub innej ).

10. Dokonanie płatności następuje poprzez:
– a. usługę świadczoną przez zewnętrzny serwis rozliczeniowy Przelewy 24 lub Stripe- Pacjent zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu rozliczeniowego,
– b. przelew bankowy – Pacjent zostaje przekierowany do informacji, zawierającej dane rachunku bankowego Usługodawcy i wskazówkami dotyczącymi płatności,
– c. Pakiet – uprzednio opłacony.

11. Pacjent zostaje przekierowany do metod płatności automatycznie lub za pośrednictwem hyperlinka, przesłanego na adres e-mail Pacjenta.

12. Pacjent może dokonywać ww. opłat za pośrednictwem funkcjonalności konta rozliczeniowego. Konto funkcjonuje na następujących zasadach:
– a. płatność za Konsultację Online w pierwszej kolejności odbywa się ze środków zgromadzonych na koncie w ramach Profilu;
– b. konto rozliczeniowe może zostać doładowane przez Pacjenta lub Partnera przelewem lub pakietem.
– c. stan konta może być ujemny, wtedy w pierwszej kolejności nowe środki zostaną przekazane na pokrycie ujemnego salda. Limit salda ujemnego to 100 zł.

13. Kwoty podane w Cenniku oraz na Platformie IMC są kwotami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, dolarach amerykańskich, lub euro i są wiążące w chwili zawarcia Umowy.

14. W ramach Abonamentu Pacjent uzyskuje dostęp do Usług Konsultacji Online z chwilą rejestracji Profilu, jeśli odrębna Umowa nie stanowi inaczej. Zakres Usług Konsultacji Online, dostępnych
w ramach Abonamentu może podlegać ograniczeniom, zgodnie z Abonamentem.

15. Aby nabyć Abonament należy
– a. dokonać rejestracji lub zalogować się do Profilu,
– b. udać się do sekcji „Abonament” na stronie głównej,
– c. wybrać opcję Abonamentu,
– d. podać wymagane dane karty kredytowej,
– e. wyrazić zgodę na cykliczne obciążanie karty kredytowej,
– f. zaakceptować treść regulaminu promocji,
– g. potwierdzić swój wybór za pomocą przycisku.

16. Płatność za Abonament następuje na zasadach, przewidzianych dla płatności za pojedynczą Usługę Konsultacji Online, przy czym:
– a. pierwsza płatność dokonywana jest z góry w zależności od wyboru Abonamentu, zgodnie
– b. z ceną podaną w Cenniku,
– c. każda następna płatność zostanie pobrana każdego następnego miesiąca kalendarzowego w dniu odpowiadającym dacie zawarcia Umowy.

17. Zamówienia na Abonament realizowane są automatycznie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Realizacja zamówienia, w tym udostępnienie Pacjentowi Usługi związanej z wybranym Abonamentem, następuje od momentu przekazania Usługodawcy przez serwis rozliczeniowy informacji o uiszczeniu przez Pacjenta opłaty za wybrany Abonament.

18. Autoryzacja transakcji płatności kartą kredytową dokonywana jest przez serwis rozliczeniowy, będący odrębnym podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego.

19. Umowa zostaje zawarta na czas określony w zależności od wybranej opcji Abonamentu, chyba że postanowienia odrębnych umów stanowią inaczej.

20. Pacjent ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie na zasadach określonych w Regulaminie, chyba że zasady te zostały uregulowane w odrębnej umowie.

21. Aktualizacja cen Abonamentów nie wymaga zmiany Regulaminu. Zaktualizowana cena będzie miała zastosowanie w przypadku zawierania nowej Umowy o świadczenie Usługi Dostępu do Platformy IMC. Zmiana ceny Abonamentu nie będzie miała wpływu na Umowy zawarte przed zmianą ceny Abonamentu.

22. Płatność pakietem jest identyfikowana poprzez indywidualny kod pakietu, wpisywany przez Pacjenta w momencie zamawiania usługi Konsultacji Online. Dodatkowo pakiet może doładować konto w ramach Profilu Pacjenta w zakładce stan konta, o czym mowa w §5 pkt 12. Indywidualny kod (kody) pakietu są przyznawane w momencie ich zakupu. Jeżeli pakiet kupuje Partner, udostępnia on kody pakietów Pacjentowi (swojemu pracownikowi lub ubezpieczonemu) w celu skorzystania z usługi Konsultacji Online.

23. W przypadku braku płatności, Usługodawca skieruje do Pacjenta wezwanie do jej uiszczenia. Jeżeli wezwanie do uiszczenia płatności okaże się bezskuteczne, Usługodawca jest uprawniony do windykacji należności, również przez zewnętrzną firmę windykacyjną.

§ 6. Wymogi techniczne

1. Korzystanie z Platformy IMC wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
– a. urządzenie (komputer, tablet lub telefon) z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, iOS lub Android i minimalną prędkością łącza 1 Mbps,
– b. urządzenie powinno być wyposażone w kamerę internetową i mikrofon,
– c. aktywny adres e-mail,

2. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urządzenie powinno posiadać system Android lub iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji.

3. Połączenie z Platformą IMC odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

5. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań, określonych w Regulaminie Platformy IMC

§ 7. Prawa i obowiązki Stron

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
– a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi Dostępu do Platformy IMC, w tym przede wszystkim ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacjami systemowymi Platformy IMC,
– b. wysyłania na adres e-mail Pacjentów komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem Platformy IMC i świadczeniem Usługi Dostępu do Platformy IMC, w tym w szczególności informacji o zmianach Regulaminu,
– c. udostępniania danych Specjalistów wymaganych przepisami prawa oraz kalendarzy ich dostępności,
– d. niezwłocznego powiadamiania o braku dostępności Specjalisty, będącej skutkiem okoliczności, które wyniknęły po dokonaniu wyboru terminu przez Pacjenta.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Dostępu, przeniesienia praw do Platformy IMC na inny podmiot. Pacjentowi przysługuje żądanie zwrotu pobranej równowartości niewykorzystanego Abonamentu od Usługodawcy.

§ 8. Reklamacje

1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usługi Dostępu do Platformy IMC.

2. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać:
– a. pod numerem Rejestracji: +48 660-784-784, (+48) 12 415-47-74,
– b. na adres e-mail: rejestracja@imedconcept.com
– c. na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy ul. Brzozowa 16, 32-080 Zabierzów.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji, dotyczących działania Platformy IMC i związanych z nimi kwestii technicznych następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.

4. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
– a. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: login Pacjenta, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
– b. określenie przedmiotu reklamacji,
– c. określenie ewentualnych żądań Pacjenta,
– d. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Dostępu do Platformy IMC,
– e. numer rachunku bankowego – w przypadku żądania zwrotu płatności

§ 9. Zasady odpowiedzialności

1. Usługodawca i Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających  z Umowy lub Regulaminu Platformy IMC, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Usługi Konsultacji Online świadczone przez Specjalistów. Usługodawca ponosi względem Pacjenta odpowiedzialność za zawinione przez Usługodawcę niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usługi dostępowej.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi Dostępu do Platformy IMC przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem Platformy IMC.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
– a. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
– b. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej,
– c. działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa,
– d. podanie przez Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne.

2. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Usługodawcy lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.

3. Platforma IMC zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Pacjent zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Platformie IMC wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
– a. okoliczności siły wyższej,
– b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
– c. zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

5. Usługodawca poinformuje Pacjenta o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie po zalogowaniu się Pacjenta na Platformie. Pacjent będzie zobowiązany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia opublikowania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Pacjentowi korzystającemu z Platformy w ramach Abonamentu, który nie zaakceptuje zmiany Regulaminu, przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty Abonamentu.

Aktualizacja: 18.05.2021r.